Welkom bij
Brabantcaravans.nl

Verkoop van gebruikte caravans & verhuur van caravans en campers,zowel voor het gezin als voor een stel op reis

Bekijk ons aanbod
Brabantcaravans.nl

Garantiebepaling

Garantiebepalingen gebruikte caravan

 1. De garantie op een gebruikte caravan wordt door de verkoper verleend voor een
  periode van zes maanden na factuurdatum (of 12 maanden mits in het bijzonder schriftelijk overeengekomen). De garantie op een gebruikte
  caravan geldt bij verkoop van een caravan uitsluitend:
  a als de koopprijs ten minste
  € 3.500,- bedraagt. De wettelijke rechten die een koper, natuurlijk persoon, niet handelend in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, worden door deze garantievoorwaarden
  onverlet gelaten.
  b. De garantie voor een gebruikte caravan geldt alléén voor de koper en niet voor
  opvolgende rechtverkrijgenden.
  c. Als aan de caravan door Caravanz.nl een complete onderhoudsbeurt uitgevoerd is.
 2. De garantie voor de gebruikte caravan betreft zowel het herstel van gebreken die ten
  tijde van de koop voor de koper niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die
  tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor
  rekening van de verkoper.
 3. Niet onder de garantie vallen: de voortent, de luifel, banden, ramen en los bijgeleverde accessoires alsmede achteraf (dus niet door de fabrikant origineel gemonteerde) accessoires en voorzieningen. Zoals bijv. movers, airco’s, schotelinstallaties, audio/video apparatuur.
 4. Ook vallen niet onder de garantie defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik (waaronder
  mede overbelasting wordt verstaan), of reparaties die niet in verkopersbedrijf of niet met diens
  toestemming zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garanties bij schade, ontstaan ten gevolge
  van buiten de caravan komende onheilen (bijvoorbeeld aanrijdingen, hagel- en
  stormschade).
 5. Verder vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper
  aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende
  omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
 6. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de
  noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden
  aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de
  defecte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid te zijn
  van de Focwa of Bovag afdeling Caravan- en Camperbedrijven. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie
  worden vergoed tegen maximaal het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
 7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade van de koper of derden of tot het
  vergoeden van andere kosten voor de koper of voor een derde ten aanzien van personen en zaken,
  anders dan rechtstreeks voortvloeiend uit de caravan zelf. Zo is dus o.a. uitgesloten: reiskosten, verblijfskosten, sleep- en bergingskosten, stallingskosten, onderzoeks- en keuringskosten.
 8. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.
 9. De gegevens van koper die worden vermeld op dit garantiebewijs worden door de verkoper verwerkt.
  Het kan gaan om persoonsverwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper: de garantieverplichtingen jegens koper nakomen,
  optimale service verlenen, koper tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde
  aanbiedingen doen. Tegen persoonsverwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel
  door koper bij verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Versie November 2019